• abana1.jpg
 • adv amavuna.jpg
 • bethlehem_from_north2_tb_q030103.jpg
 • chorale la voix de la derniere trompete 11.jpg
 • conference.jpg
 • ibirunga 1.jpg
 • ibirunga 5.jpg
 • inkuge.jpg
 • inkuge2.jpg
 • inkuge3.jpg
 • inkuge4.jpg
 • inkuge8.jpg
 • inkuge9.jpg
 • inkuge11.jpg
 • inkuge12.jpg
 • inkuge14.jpg
 • inkugee.jpg
 • jjoseph.jpg
 • rwanda1.jpg
 • rwanda2.jpg

Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye

Rurema, kugira ngo ashyire urwibutso rw'iyi nkuru nziza imbere y'amaso y'umuntu, agamije kumurinda "uburozi n'ubupfapfa" (Abagalatiya 3:1) bwo gushidikanya amasezerano Ye, yuko azohereza Kristo, akajyanwa kw'ibagiro "atabumbura akanwa ke", nk'Umwana w'intama "icecekera imbere y'abayikemura" (Yesaya 53:7) azira "ibicumuro byacu" (umurongo wa 5), no kuzuza ibyo amategeko adahinduka (Malaki 3:6) asaba byose, byabaye ngombwa ko Adamu yerekana uko azatuma kwizera kwe kudapfa (Yakobo 2:17), mu muhango wa mbere wo kwibagira (kubikirira) ubwe, ka nsubiremo, wo kwibagira (kubikirira) ubwe n'ukuboko kwe, umwana w'intama utagira inenge, akamubera "igitambo gitambirwa ibyaha" (Abalewi 4:32-33) kimwerekeza kuri uwo MUCUNGUZI (MESIYA) uzaza. Ubwo nibwo buryo bwonyine Rurema yashoboraga gukomeza gushyikirana n'umuntu wari umaze gucumura, binyujijwe mu muhango wo gutamba ibitambo byo kwizera, kugeza igihe uwo bishushanya azatangirwa, "akabamba ku musaraba"  "...urwo rwandiko rw'imihango rwaturegaga", uko bukeye nuko bwije  (Abakolosayi 2:14) , rwari rwaranditswe na Mose mu gitabo, igihe Rurema yamutegekaga kugishyira iruhande rw'isanduka y'isezerano ry'Uwiteka, kugira ngo kihabe nk'umuhamya wo gushinja utizera wese. (Gutegeka 31:26) Ibi Adamu yasabwe kubyigisha abana be mu minsi yose yamaze ategereje uwo MUCUNGUZI, uzaza agahagarika iryo yica rya buri munsi ry'inyamaswa zirengana. Adamu byaramukomereye cyane kwica inyamaswa ya mbere ayiziza icyaha cye. Ngo yaratitiye ahinda umushyitsi abura epfo na ruguru, abura n'imbaraga zifata imbugita yo gusogota icyo kiremwa cy'Imana kizira inenge. Aribwira ati: "Oooooh!! Iyo mba ntasuzuguye, amaraso y'iyi nyamaswa ntabwo aba amenetse".  (Abakurambere n'abahanuzi urupapuro rwa 68). Ariko byabaye ngombwa ko abikora kugira ngo akomeze gushyikirana na Rurema, binyujijwe mu kwizera ko azacungurwa n"Umuhuza w'Imana n'abantu" (1 Timoteyo 2:5), Yesu Kristo. AMEN Biracyaza....

 

Salathiël Munyemanzi,

N.B:  Ubu Umwami Yesu Kristo arimo “kwireherezaho abantu bose” (Yohana 12:32) abinyujije mu ijambo Rye . Mbese urumva unejejwe no gukomeza kohererezwa ubu butumwa? Niba bukunejeje, ubwoherereze na mugenzi wawe.

Informations supplémentaires